Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 


Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en de Ultimview van ParnasSys. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Het afgelopen jaar hebben we gelukkig weer het onderwijs kunnen geven dat we graag willen. De afgelopen jaren hebben we een stabiel leerlingenaantal boven de 40, mede dankzij de grote aanwas in de onderbouw vanuit het dorp. Gelukkig hebben we geen last van een tekort aan personeel en werken we met een fijn, stabiel team van leerkrachten, leerkrachtondersteuner en onderwijsassistent. Een team dat altijd gericht is op ontwikkeling en openstaat voor nieuwe ideeën. Zo hebben we het afgelopen jaar stappen gezet op het terrein van het ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Kenmerkend van ons onderwijs is het werken zonder methodes  en de variatie in verwerkingsvormen door bijvoorbeeld gebruik te maken van spelvormen, bewegend leren en concreet materiaal. Op deze manier creëren we een grotere betrokkenheid van de leerlingen en komen we ook tegemoet aan leerlingen met een andere leerstijl. Een mooi voorbeeld hiervan is het leesonderwijs in groep 3; de leerlingen bedenken en maken daar zelf letterkaarten passend bij de aangeboden letter en de huishoudtrap voor meten, die leerlingen letterlijk de stappen bij het omrekenen laat nemen. Ook in het thema-onderwijs willen we leerlingen uitdagen zelf op onderzoek uit te gaan. De cursus Zin in Lezen heeft ons daarvoor een mooie basis gegeven. Tijdens het thematisch werken wordt er volop met teksten en boeken gewerkt en wordt er veel geschreven, om antwoorden te krijgen op de vragen die bij de leerlingen leven. We kiezen thema's die dicht bij de beleveningswereld van de leerlingen liggen. Overigens past deze werkwijze ook geheel bij de nieuwe inzichten binnen het taal en leesonderwijs.

Door het groepsdoorbrekend werken, merken we dat we goed in staat zijn de leerlingen op maat onderwijs te bieden. Zo doen bijvoorbeeld leerlingen uit groep 4 met een leesachterstand mee met het leesonderwijs van groep 3 en de leerlingen uit groep 5 die het aan kunnen, krijgen voor rekenen leerstof aangeboden op een hoger niveau. Maar leerlingen uit groep 2 die zelf al graag willen leren lezen, krijgen deze mogelijkheid ook.  Zo kunnen we alle instructies op niveau gegeven en hebben we ruimte om leerlingen extra instructie te geven. 

Uitgangspunt bij onze lessen zijn  leerlijnen. Deze leerlijnen dekken de kerndoelen en zijn er voor alle vakken vanaf groep 1 t/m 8. Omdat ze in leerlingentaal zijn beschreven, hebben leerlingen ze ook zelf in hun portfolio zitten en kunnen we deze tijdens de coachgesprekjes met hen evalueren. Omdat we constateren dat het regelmatig voeren van leerlinggesprekjes in de praktijk vaak onder druk staat, plannen we hiervoor in het rooster tijd. Het rapport is geïntegreerd in het portfolio (inclusief de Citoresultaten) en deze worden met leerling en ouders twee keer per jaar besproken tijdens het portfoliogesprek. Dit wordt als zeer positief ervaren en verhoogt de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Daarnaast is er natuurlijk altijd ruimte om met de leerkracht afzonderlijk een gesprek te plannen.

Het thematisch werken neemt een belangrijke plaats in in ons onderwijs. Van vakantie tot vakantie wordt er aan één thema gewerkt. Zoals gezegd kiezen we daarbij een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Soms is dat een schoolbreed thema, zoals ons jaarlijkse kunstthema. Per thema bekijken we welke leerlijnen hierin verwerken, zodat de leerlingen deze uiteindelijk wel allemaal aangeboden krijgen. Elk thema koppelen we aan een ervaring in de praktijk, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan een boekwinkel, een museum, met de trein op stap te gaan etc. Ook onze creatieve activiteiten koppelen we aan onze thema’s. Tijdens het thematisch werken is er veel aandacht voor het inzetten van boeken en teksten bij thema's en het integreren van het mondelinge en schriftelijke taalonderwijs . Omdat we constateren dat het schrijfonderwijs langzamerhand een ondergeschoven kindje is geworden, hebben we vorig jaar een nieuwe methode aangeschaft. We denken dat door de grotere aandacht voor het schrijfonderwijs het toepassen van de taalafspraken en het spellingonderwijs verbeteren.
Klik om te vergroten

Naast de leervakken en de thema's organiseren we wekelijks in wisselende volgorde een aantal ateliers op het gebied van drama, muziek, yoga en filosoferen aan. Ook Wetenschap en Techniek, inclusief ICT onderwijs, staat elke week op het rooster. Aandacht voor burgerschap is er binnen onze sociaal-emotionele methode Kwink en binnen onze thema's.

Samenvattend denken wij dat ons onderwijs al goed is toegerust en afgestemd op de huidige onderwijsontwikkelingen. Toch zullen we gezien de huidige aandacht voor de basisvaardigheden ons aanbod voor taal, rekenen en lezen kritisch onder de loep nemen. In ieder geval hebben we het afgelopen jaar al een stap gezet bij het rekenen. Door het invoeren van het muurtje van Bareka hebben we zicht gekregen in het automatiseringsniveau van de leerlingen.  Als team zijn we geschoold in het omgaan met leerlingen met andere onderwijsbehoeftes, zodat elke leerling passend onderwijs krijgt. Ook heeft een aantal van ons cursussen gevolgd op het gebied van hoogbegaafdheid. Toch kunnen we niet aan alle kinderen passend onderwijs bieden. Ook bij ons zijn er grenzen in wat we kunnen aanbieden, ondanks onze expertise en persoonlijke aandacht. Daarnaast vraagt onze leerlingenpopulatie, die steeds gevarieerder wordt dat wij ons onderwijs blijven afstemmen op de verschillende leerstijlen en behoeftes. Een uitdaging die wij graag blijven aangaan.