Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling van leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd door middel van het twee keer per jaar afnemen  van een toets die de de sociaal-emotionele ontwikkeling volgt. Afgelopen jaar zijn we gestart met de vragenlijst Sociaal-Emotionele Ontwikkeling uit de nieuwe Cito leerling in beeld. Ook wordt hiermee jaarlijks de sociale veiligheid gemeten. Leerkrachten vullen deze vragenlijst ook in over elke leerling. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Als uit deze gegevens signalen voortkomen die ons zorgen baren, wordt dit uiteraard besproken met ouders. Echter, omdat wij regelmatig gesprekken voeren met leerlingen en korte lijnen hebben met ouders, worden wij zelden verrast door de resultaten die hier uit komen. Het contact tussen leerlingen, ouders en leerkrachten is van zodanige aard dat zaken makkelijk bespreekbaar zijn.
 
Sinds een aantal jaren gebruiken wij de methode Kwink op school. Naast het sociaal-emotionele gedeelte zijn in de methode ook burgerschap en mediawijsheid geïntegreerd. Kwink is een methode voor groep 1-8 en is enerzijds gericht op preventie en anderzijds op het creëren van een veilige groep. Kwink is gebaseerd op de theorie van de groepsdynamica en sociaal-emotioneel leren. In Kwink zijn vijf bewezen gedragscompetenties te herkennen: besef hebben van jezelf, besef hebben van een ander, keuzes kunnen maken, zelfmanagement, relaties kunnen hanteren. In de wekelijkse lessen die schoolbreed worden gegeven leren kinderen om te gaan met zichzelf en met anderen. 

Mindset
Omdat we merken dat leerlingen zichzelf en daarmee ook andere leerlingen in de weg kunnen zitten, omdat ze er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat ze iets toch niet kunnen besteden we in onze coachgesprekjes, maar ook bij didactisch coachen van leerlingen aandacht aan mindset en leerkuil. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen leerproces en maken waar nodig individuele afspraken met leerlingen die hun in stapjes vooruit helpen. Indien wenselijk is er ruimte voor extra mindset-lessen voor leerlingen die dit nodig hebben.

Schoolbrede afspraken
Binnen de school hebben we afspraken opgesteld waaraan we ons allemaal houden. We focussen ons op positief gedrag. Deze afspraken hebben we met de leerlingen besproken en worden regelmatig weer onder de aandacht gebracht. De afspraken hangen in de school, zodat iedereen ze kan zien.  Consequenties van (regelmatig) overtredend gedrag moeten duidelijk zijn. De volgende afspraken hebben we gemaakt:
 
In onze school:    
                                                     
- Vinden wij het belangrijk dat iedereen erbij hoort en zich thuis voelt;
- Waarschuwen wij de leerkracht als we merken dat iemand zich niet prettig voelt;
- Hebben wij respect voor elkaars mening en luisteren we naar elkaar;
- Geven wij op een correcte manier antwoord;
- Willen we graag veel leren, maar vinden we plezier ook heel belangrijk;
- Storen wij elkaar niet onnodig en werken wij stil op het leerplein;
- Zorgen wij ervoor dat de school er netjes uitziet;
- Houden wij ons aan de afspraken die gelden in de school, klas en op het plein.

En dat kan alleen als we het samen doen!
 
 
 
Naast de schoolbrede afspraken bespreken we in de groepen samen met de kinderen hoe we met elkaar omgaan in de klas en op het plein en maken we samen afspraken over wc gebruik e.d.
 
Met alleen afspraken maken zijn we er niet. Het is belangrijk dat de afspraken regelmatig herhaald worden (ook in het team!) en ze worden nagekomen. Voor leerlingen is het dan duidelijk dat er op de afspraken gelet wordt. Duidelijkheid daarin biedt veiligheid voor kinderen. Ze weten waar ze aan toe zijn. Het is voor leerlingen belangrijk dat leerkrachten dezelfde taal spreken. Binnen het team wordt daarom regelmatig besproken hoe we in bepaalde situaties met elkaar omgaan. Daarbij is het van belang dat we ons niet alleen richten op het nakomen van de afspraken, maar ook op de vraag hoe kunnen we leerlingen helpen om in bepaalde situaties adequaat te reageren.  De kwinkcoach kan hierbij een coachende rol vervullen.

Tot slot: elk jaar doen we mee aan het SchoolPreventieplan, leerlingen uit gr 6,7,8 krijgen dan bijvoorbeeld voorlichting op het gebied van groepsdruk, discriminatie e.d. Voor het komende jaar hebben we bijvoorbeeld gekozen voor de Kunst van Contact maken, een workshop die leerlingen leert zich open te stellen voor ervaringen van een ander en zichzelf.