Protocol omgang sociale media en internet


Hieronder treft u het protocol omgang met sociale media en internetgebruik (op school). 

 

Internetprotocol leerlingen 


Onderstaand protocol wordt 2x per jaar besproken met de leerlingen (na de zomer- en kerstvakantie). 
 

Toelichting voor ouders


Wij gebruiken een internetprotocol om te zorgen dat we leerlingen ‘een bepaalde vrije ruimte’ kunnen geven op internet. Wij schermen niet alle mogelijkheden af, maar willen leerlingen juist leren om er op een goede manier mee om te gaan.


Waarom een protocol? 


Wij willen graag dat je zo goed mogelijk leert omgaan om internet en sociale media.

Er is veel te zien, maar net als in het gewone verkeer, is het belangrijk dat je wat spelregels gebruikt. Als een auto met 100 kilometer op een zebrapad afkomt, ga je ook niet oversteken.

In het schema hieronder hebben we een aantal belangrijke ‘internetregels’ genoteerd.

(Het kan voorkomen dat je bepaalde vaardigheden hebt die je thuis wel mag gebruiken, maar op school niet!)

Als je een bepaalde regel niet begrijpt, vraag het dan even aan je meester of juf.
 

Afspraken


Ik wil ook graag veilig op internet en begrijp dat ik mij aan onderstaande afspraken moet houden:
  Mocht het toch te moeilijk zijn, om mij aan de regels te houden, loop ik het risico dat mijn gebruiksmogelijkheden van internet worden verminderd. Ik kan dan bijvoorbeeld alleen opdrachten van rekenen of taal maken.


Protocol omgang sociale media 


Sociale media bieden tal van mogelijkheden om met anderen en dus ook met de eigen sociale omgeving te communiceren. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat je met berichten op de sociale media bewust maar ook onbewust de goede naam van Onderwijsstichting Arcade, de school en betrokkenen bij de school kunt schaden. Dit schoolprotocol heeft tot doel om te bewerkstellingen dat iedereen zich terdege het belang van bewuste omgang met nieuwe media realiseert. 
 
Net als met communicatie in de “normale wereld” dienen de gebruikers van sociale media algemene fatsoensnormen in acht te nemen en nieuwe media vanuit eenzelfde positieve houding te benaderen.  
 
Met dit protocol geven wij richtlijnen aan alle betrokkenen bij de school met als doel het gebruik van sociale media in en rond de school te reguleren.  
  

Uitgangspunten

 
 1. Alle scholen onderkennen het belang van sociale media. 
 2. Het doel van dit protocol is bij te dragen aan een goed en veilig schoolklimaat. 
 3. Dit protocol wil bevorderen dat alle betrokkenen bij de school die zich op de sociale media manifesteren, communiceren in het verlengde van de missie en de visie van de school en daarbij algemene fatsoensnormen in acht nemen met respect voor de school en allen die bij de school zijn betrokken en ieder in zijn waarde laat. 
 4. Met dit protocol wordt beoogd om de totale doelgroep (de school, haar medewerkers, leerlingen, ouders en allen die zich bij de school betrokken voelen) te beschermen tegen mogelijk negatieve gevolgen van sociale media. 
 5. De richtlijnen in dit protocol hebben betrekking op schoolgerelateerde berichten. Wij attenderen u echter graag op het feit, dat een bericht tussen ouders onderling, van dien aard kan zijn, dat het te herleiden is tot aangelegenheden van de school. In dat geval zal het management contact met de verzender opnemen en aandringen op verwijdering van het bericht. 

Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen, ouders) 

 1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij in situaties waarbij door de directie, respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven. 
 2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie over schoolaangelegenheden te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt. 
 3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van berichten die hij/zij publiceert op de sociale media. 
 4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van een bericht. 
 5. Het is betrokkenen niet toegestaan om zonder toestemming van de schoolleiding foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten. 
 6. Het is medewerkers niet toegestaan om “vrienden” te worden van leerlingen op de sociale media 
 7. Het is leerlingen niet toegestaan om “vrienden” te worden met medewerkers van de school. 
 8. Het is medewerkers niet toegestaan om met ouders/verzorgers via sociale media te communiceren over school- en leerling-gerelateerde zaken. 
 9. Het is ouders niet toegestaan om met medewerkers van de school te communiceren over school- en leerling-gerelateerde zaken. 
 10. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld door pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken, of anderszins beschadigen), dan onderneemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. De onderwijsinstelling meldt de overtreding bij het bestuur van Onderwijsstichting Arcade. Het bestuur kan passende maatregelen opleggen. 
 11. Het is niet toegestaan om de naam “Onderwijsstichting Arcade” te gebruiken voor het oprichten van een social media pagina zoals Facebook, Instagram, Twitter of andere vormen van nieuwe media. Dit geldt voor alle huidige, tijdelijke en oud-medewerkers en toekomstige medewerkers van Onderwijsstichting Arcade. 

Voor medewerkers tijdens werksituaties 

 1. Medewerkers van de school hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media. Medewerkers dienen er zich van bewust te zijn dat hun privémeningen heel gemakkelijk kunnen worden opgevat als officiële standpunten van de school of van de stichting Arcade. 
 2. Indien een medewerker zich nochtans mengt in een discussie die op enigerlei wijze met de school of andere scholen van de Onderwijsstichting Arcade te maken heeft, vermeldt hij daarbij uitdrukkelijk dat hij medewerker is van de school. 
 3. Als online communicatie en discussie dreigt te ontsporen, dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken. 
 4. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met dit onderhavige protocol neemt de medewerker contact op met zijn/haar leidinggevende. 

Voor medewerkers buiten werksituaties 

 1. Het is medewerkers toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden. 
 2. Indien een medewerker zich nochtans mengt in een discussie die op enigerlei wijze met de school of andere scholen van de Onderwijsstichting Arcade te maken heeft, vermeldt hij daarbij uitdrukkelijk dat hij medewerker is van de school. 
 3. Indien de medewerker over de school of over andere scholen van de Onderwijsstichting Arcade publiceert dient hij/zij de het bericht te voorzien van de mededeling dat zijn/haar standpunten en meningen de eigen persoonlijke mening weergeven en los staan van officiële standpunten van de school en/of de Onderwijsstichting Arcade. Voorts meldt de medewerker uitdrukkelijk dat hij/zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en de uitlatingen van derden. 
 4. De medewerker dient er steeds van doordrongen te zijn door het beroep van leraar, directeur, onderwijsassistent etc. een maatschappelijke positie te bekleden met een belangrijke voorbeeldfunctie die erom vraagt dienovereenkomstig te handelen.   

Mogelijke sancties en gevolgen voor medewerkers en leraren 

 1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich schuldig aan plichtsverzuim. Eventuele correspondentie hieromtrent kan worden opgenomen in het personeelsdossier. 
 2. Afhankelijk van de ernst van gedragingen, uitlatingen en de gevolgen daarvan kunnen rechtspositionele maatregelen tegen medewerkers worden genomen die kunnen variëren van waarschuwing, berisping, schorsing ontslag en ontslag op staande voet. Eén en ander met inachtneming van de geldende bepalingen in de CAO-PO. 
 3. Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Eventuele correspondentie hieromtrent kan worden opgenomen in het leerlingdossier. 
 4. Afhankelijk van de ernst van gedragingen, uitlatingen en de gevolgen daarvan kunnen maatregelen tegen ouders of leerlingen worden genomen die kunnen leiden tot van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school.  
 5. Indien uitlatingen van medewerkers, ouders/verzorgers of leerlingen een strafrechtelijke overtreding inhoudt, zal de Onderwijsstichting Arcade aangifte bij de politie doen.