Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
In Nederland leven veel verschillende groepen mensen naast en met elkaar. Er zijn verschillen in levensstijl, religie, afkomst, regio, voetbalclub enzovoort. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
 

Onze school


Burgerschap brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:
 
Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden.

Participatie: kennis over de basiswaarden, mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.

Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen: voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

In Kwink zijn deze domeinen terug te vinden. Zo wordt er o.a. aandacht geschonken aan vooroordelen en waarom het belangrijk is deze aan te pakken, dat iedereen eigen voorkeuren heeft en dat je je daar niet voor hoeft te schamen en dat je samen verantwoordelijk bent voor een nette schoolomgeving. Elk schooljaar worden een aantal andere aspecten van burgerschapsvorming aangeboden.

Naast deze lessen die in Kwink voorkomen, besteden we in onze thema’s minimaal twee keer per jaar aandacht aan een onderwerp waardoor het bewustzijn voor hun eigen leefomgeving bij de leerlingen worden vergroot. Te denken valt aan het thema verkiezingen, kinderrechten, milieubescherming, armoede, afval etc. Leerlingen leren zich verplaatsen in verschillende standpunten, hun eigen meningen uit te dragen, respect te hebben voor elkaar en weten dat er in de wereld grote verschillen voorkomen. Door het aanbieden van deze thema’s leren we leerlingen ook belangrijke vaardigheden als discussiëren, naar elkaar luisteren, je eigen mening formuleren: belangrijke 21e eeuwse vaardigheden.