Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Ouderbeleid


Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers  
 
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken;    
Communicatie   
Vormen van ouderbetrokkenheid 
Bij Ouderbetrokkenheid hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. We denken hierbij aan:     
Om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind plannen we twee keer per jaar een portfoliogesprek tussen ouder, leerkracht en kind.  Gedurende het jaar houden leerlingen in samenspraak met de leerkracht hun eigen ontwikkeling bij in hun portfolio. Het rapport vormt onderdeel  van het portfolio en wordt in het gesprek ook besproken. Ouders ervaren dit als zeer positief. Er wordt niet alleen over hun kind gesproken , maar ook met hun kind. Uiteraard is er altijd een mogelijkheid om een afspraak met de leerkracht te maken zonder kind.

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten Schoolgids
Website
Jaarkalender
Ouderapp
Ouderavonden
Kijkavond/middag
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten Oudercommissie
Schoolfeesten
Afscheid groep 8
Bazaar
Schooltuin
Creatieve vakken
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling Medezeggenschapsraad
Op de hoogte stellen van opvattingen en verwachtingen van ouders Oudertevredenheidsonderzoeken
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) Portfoliogesprekken (2x per jaar)
Informatieavond begin schooljaar
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen)