Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang


De scholen van Onderwijsstichting Arcade werken samen met Kinderopvangorganisatie Kinderwereld.  Meer informatie over Kinderwereld: www.kinderwereld.info.
 

Kinderwereld


Naast Kinderwereld wordt er ook met andere aanbieders samengewerkt. 

Binnen onze school is de Peuterspeelzaal Madurodam gevestigd. Deze Peuterspeelzaal is onderdeel van Kinderwereld en opgave gaat dus ook via deze organisatie. Er wordt gedurende twee ochtenden in de week opvang aangeboden. De locatie is ook een VVE locatie, dus mocht er een aanmelding zijn van een leerling met een VVE indicatie dan kan de opvang uitgebreid worden naar 4 ochtenden. Er is een nauwe samenwerking met school, activiteiten worden afgestemd en waar mogelijk gezamenlijk ondernomen. Ook de overdracht is makkelijk, doordat we in één gebouw zitten.
 
Kinderen die gebruik moeten maken van voorschoolse of buitenschoolse opvang  worden door Kinderwereld gebracht en gehaald.