Groep 4,5,6,7,8
Erna de Koning, Jolanda van der Spoel, Roely Rijkens, Inge Kiers, Anouk Gubler, Daphne Meijerink

Een aantal jaren geleden hebben we er bewust voor gekozen om deze groepen samen te voegen tot één groep. Leerlingen werken op het leerplein zelfstandig aan hun taak en instructie voor de basisvakken vindt waar mogelijk groepsoverstijgend plaats in het reken- of taallokaal. Bij de instructies zijn de leerlijnen het uitgangspunt, methodes worden niet gebruikt. Er is veel aandacht voor spelend en bewegend leren en leerlingen die meer aankunnen krijgen hiervoor een passend aanbod. De wereldoriëntatievakken worden thematisch aangeboden. Het vak begrijpend lezen is daarin geïntegreerd. Teksten sluiten aan bij de thema's, waardoor ze betekenisvoller worden. Daarnaast kent elk thema verschillende opdrachtkaarten waar mee de leerlingen in groepjes aan de slag gaan. Leerlingen werken dus vanaf groep 4 zelfstandig aan hun taak. Ze starten met een dagtaak en dat wordt uitgebouwd naar een weektaak voor leerlingen die daar aan toe zijn. Leerlingen die tijd overhouden krijgen extra (plus)opdrachten. Twee keer in de week staat het werken in hoeken op het rooster. Binnen de school zijn er diverse hoeken, o.a. een bouwhoek, schrijfhoek, de lekker in je vel hoek en kunsthoek waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Leerlingen worden gecoached bij de aanpak van het werk, het samenwerken en aspecten als doorzetten. Elke maandag is er tijd voor de creatieve ateliers, zoals muziek, yoga, tekenen, filosoferen, dans en drama. U ziet een zeer gevarieerd aanbod met ruimte voor eigen inbreng, creativiteit en samenwerken.